Szukaj

Główna treść

  • Home
  • Warunki użytkowania
  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Copyright

Print page

Copyright

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

Firma Mitsubishi Electric Europe B.V. z siedzibą pod adresem Mitsubishi-Electric-Platz 1, D-40882 Ratingen, Niemcy (zwana dalej: „Mitsubishi Electric Factory Automation Europe”) udostępnia stronę internetową pl3a.mitsubishielectric.com (zwaną dalej „stroną internetową”). Strona internetowa dotyczy Mitsubishi Factory Automation (zwaną także „Mitsubishi Automation” lub „FA”) dla regionów Europy, Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Afryki (zwanych dalej „EMEA”). Strona internetowa zawiera konkretne oferty i treści dla użytkowników (zwane dalej „treściami“ lub „ofertami“). Korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszych ogólnych warunków korzystania (zwanych dalej „OWK”). Dodatkowo obowiązują szczególne warunki w odniesieniu do konkretnych treści i w zakresie ochrony danych osobowych.

1.

Zastosowanie niniejszych OWK

Korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika regulowane jest wyłącznie przez niniejsze OWK. W szczególności nie akceptujemy żadnych innych warunków korzystania.

2.

Świadczenia Mitsubishi Electric Factory Automation Europe

Strona internetowa jest dobrowolną i bezpłatną ofertą Mitsubishi Electric Factory Automation Europe. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe udostępnia użytkownikowi treści według własnego uznania. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe jest w szczegolności upoważniona do zmiany treści (redukcji lub wymiany) w każdej chwili lub do wstrzymania poszczególnych treści lub całej strony internetowej (również przejściowo) dla poszczególnych lub wszystkich użytkowników bez uprzedniego powiadomienia i bez podania powodów. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe może angażować osoby trzecie lub korzystać z usług osób trzecich w celu udostępnienia swoich usług w związku ze stroną internetową.

Niniejsza strona internetowa może zawierać hiperłącza do treści na stronach internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli nad treściami osób trzecich, które mogą być wywołane za pośrednictwem takich hiperłączy. Te treści osób trzecich nie stanowią części oferty Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

3.

Korzystanie ze strony i z treści, prawa do korzystania

Korzystanie jest dopuszczalne wyłącznie do działań zgodnych z prawem. Użytkownik nie może korzystać z treści w sposób, który może spowodować szkody u Mitsubishi Electric Factory Automation Europe lub u przedsiębiorstw zależnych od Mitsubishi Electric Factory Automation Europe w myśl §§ 15 i następnych niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [niem. Aktiengesetz] (zwanych dalej „przedsiębiorstwami zależnymi“). Mitsubishi Electric Factory Automation Europe udziela użytkownikowi niewyłącznego, nie przekazywalnego prawa do osobistego korzystania z treści, ograniczonego do wewnętrznego biznesowego korzystania w związku z (potencjalnymi) zakupem od przedsiębiorstw zależnych. Użytkownik nie może powielać ani przetwarzać treści strony, jeśli nie jest to konieczne, aby skorzystać z treści w sposób przewidziany umową. Użytkownikowi nie wolno rozpowszechniać, udostępniać publicznie, sprzedawać, dawać w leasing ani wynajmować treści. Prawa do korzystania, które użytkownikowi nie zostały wyraźnie udzielone, pozostają wyraźnie u Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

Użytkownik musi uwolnić Mitsubishi Electric Factory Automation Europe i/lub przedsiębiorstwa zależne od wszelkich szkód, których Mitsubishi Electric Factory Automation Europe i/lub przedsiębiorstwa zależne dozna dlatego, że ze strony internetowej i/lub z treści korzystano niezgodnie z niniejszymi OWK.

4.

Przestrzeganie przepisów kontroli wywozu

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących wywozu i ponownego wywozu (np. co do pobranych materiałów). Przed każdym przekazaniem lub transportem odpowiedniego materiału musi w szczególności sprawdzić lub zapewnić podejmując odpowiednie działania, że nie jest naruszane żadne embargo wprowadzone przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i/lub Organizację Narodów Zjednoczonych. Na odpowiednie zapytanie Mitsubishi Electric Factory Automation Europe użytkownik udostępni wszelkie istotne informacje o możliwym naruszeniu przepisów kontroli wywozu, które będą podlegać badaniom w związku z działaniami użytkownika (np. przez odpowiednie urzędy lub przez Mitsubishi Electric Factory Automation Europe).

5.

Rękojmia, ograniczenie odpowiedzialności

Mitsubishi Electric Factory Automation Europe odpowiada w sposób nieograniczony w przypadkach działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, podstępnego zatajenia usterek i za roszczenia w powiązaniu z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt [niem. Produkthaftungsgesetz]. Jakakolwiek odpowiedzialność Mitsubishi Electric Factory Automation Europe wykraczająca poza te postanowienia jest wykluczona i roszczenia użytkownika o rękojmię są wykluczone. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe nie daje żadnych gwarancji. Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje też pracowników, przedstawicieli prawnych i pomocników Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

6.

Wybór prawa

Niniejsze OWK podlegają wyłącznie niemieckiemu prawu materialnemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Do góry